රුසියානු නිරුපිකාවක් ලංකාවට ඇවිත් අන්තර්ජාලය කළඹයි

රුසියානු නිරුපිකාවක් ලංකාවට ඇවිත් අන්තර්ජාලය කළඹයි

රුසියානු නිරුපිකාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඡායාරූප පෙළකට පෙනී සිට තිබෙනවා. එහි ඡායාරූප සමාජ ජාලවෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම ඡායාරුප පෙළ පහතින් බලන්න.


ඡායාරුප - මෙෂා ගුණවර්ධන

www.reader.lk