මල්කි දුශානිගේ විවාහ උත්සවය

මල්කි දුශානිගේ විවාහ උත්සවය

නිරූපණ ශිල්පිණි මල්කි දුශානිගේ විවාහ උත්සවය ඉකුත් දින පැවැත් වුණා. එම අවස්ථාවේ ගත් ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.
www.reader.lk