ඩයනාගේ ඒවා

ඩයනාගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි ඩයනා හෙට්ටිආරච්චිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - ඉමේෂ් නුවන්දක

www.reader.lk