ඉමායාගේ ඒවා

ඉමායාගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි ඉමායා ලියනගේ ගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප - ලක්මාල්

www.reader.lk