වසරේ රේඩියෝ නිවේදකයා ලෙස පත් වූ DJ අරාට කරපු වැඩේ

වසරේ රේඩියෝ නිවේදකයා ලෙස පත් වූ DJ අරාට කරපු වැඩේ

වසරේ රේඩියෝ නිවේදකයාට හිමි ජනතා සම්මානය හිමි කරගන්නට DJ අරා හෙවත් අරවින්ද ලොකුගේ සමත් වුණා. ඔහු මෙම සම්මානය පිට පිට දෙවන වරටත් හිමිකරගත්තා.


එම සම්මානය දිනා සියතේ රාජකාරියට පැමිණි දිනයේදී DJ ආරාව පුදුම කර වීමට සියත කාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු යොදා තිබුණා.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ පටයක් පහතින් බලන්න.

www.reader.lk