මුහුදු කොල්ලකරුවන් ශ්‍රීලාංකිකයෝ නිදහස් කරයි

මුහුදු කොල්ලකරුවන් ශ්‍රීලාංකිකයෝ නිදහස් කරයි

සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් පැහැරගත් ඒරීස් 13 නෞකාව සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය මුදාහැර ඇති බවට වාර්තා වනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ අවස්ථා කිහිපයකදී මුහුදු කොල්ලකරුවන් සහ සෝමාලියානු ආරක්‍ෂක අංශ අතර වෙඩි හුවමාරු ද සිදු වුණා.

www.reader.lk