ගයත්‍රීගේ ටිකක්

ගයත්‍රීගේ ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණි ගයත්‍රී කන්චනමාලිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායාරූප - ඉමේෂ් නුවන්දක

www.reader.lk