විරාජි හේරත්ගේ ටිකක්

විරාජි හේරත්ගේ ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණි විරාජි හේරත්ගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.ඡායාරුප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk