හිරුණිගේ අලුත්ම ටික

 හිරුණිගේ අලුත්ම ටික

නිරූපණ ශිල්පිණි ඉරූෂා හිරුණිගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරුප - හෂාන් පන්නිල

www.reader.lk