හිරු අත්හැර සියතට ගිය DJ අරා සහ පැස්බරා කළ පළමු වැඩසටහන මෙන්න

හිරු අත්හැර සියතට ගිය DJ අරා සහ පැස්බරා කළ පළමු වැඩසටහන මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම ගුවන්විදුලි වැඩසටහනක් වූ ඩීජේ අරා සහ පැස්බරා වැඩසටහනේ ඩීජේ අරා සහ පැස්බරා හිරු ආයතනයෙන් ඉවත් වුණා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි කතාබහක් රට තුල ඇති වුණා. රේඩියෝ ඉතිහාසයේ සිදු වූ දැවැන්තම වෙනස ලෙස එය දැක්වුණා.කෙසේ වෙතත් ඔහු ලක්ෂ 30 ක වැටුපකට සියත ආයතනයට පැමිණි බවට කතාබහක් ඇති වූ අතර මේ වන විට සියත රේඩියෝවේ එම වැඩසටහන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඔවුන් කළ පළමු වැඩසටහන පහතින් අහන්න.


www.reader.lk