පියුමිගේ අලුත් ටිකක්

පියුමිගේ අලුත් ටිකක්

නිරූපණ ශිල්පිණි පියුමි හන්සමලිගේ නවතම ඡායරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායරූප - පැතුම් සමීර

www.reader.lk