වසර ගණනාවකට පසු රූකාන්තගෙන් අලුත් ගීතයක්

වසර ගණනාවකට පසු රූකාන්තගෙන් අලුත් ගීතයක්

වසර ගණනාවකට පසු ප්‍රවීණ සංගීතවේදී රූකාන්ත ගුණතිලක මහතා ගීතයක් නිර්මාණය කර ඇති බවට වාර්තා වනවා.


එම ගීතයේ කොටසක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුලට ඇතුලත් කර ඇති අතර එය සම්පුර්ණ ගීතය ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම ගීතයේ කොටසක්ප හතින් බලන්න.
www.reader.lk