විවාහ වෙනකොට බද්දක් ගෙවන්න වෙයි

විවාහ වෙනකොට බද්දක් ගෙවන්න වෙයි

විවාහ මංගල උත්සව සදහා නව බද්දක්ද එකතු කිරීමට සුදානම් වන පුවතක් වාර්තා වනවා.

එම පුවත වාර්තා වන්නේ ඉන්දියාවෙන්. ඉන්දියාව තුල ඉහළින් පවත්වන විවාහ උත්සව සදහා මෙම බදු මුදල ලබා ගැනීමට සුදානම් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙවැනි පනතක් හඳුන්වාදීමට තීරණය කර ඇත්තේ ඉන්දියාව තුළ මුදල් වැඩි වශයෙන් වැය කරමින් සිදුකරන දැවැන්ත විවාහ මංගල උත්සව හේතුවෙන් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වල දැක්වෙන්නේ.

www.reader.lk