ලංකාවේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙන එකරාශී ගැන ඔබ නොදන්නා කතාව

ලංකාවේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙන එකරාශී ගැන ඔබ නොදන්නා කතාව


ලකාවේ hip hop ගායකයින් සියල්ල එකම වේදිකාවක දැකගත හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම hip hop ප්‍රසංගය අප්‍රේල් මස 8 වනදා පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇති බවට වාර්තා වනවා.


ඉරාජ් , ෆිල්ටි , චින්ති වැනි ලංකාවේ ජනප්‍රිය hip hop කලාකරුවන් රැසක් මේ සදහා සහභාගී වීමට නියමිතයි.


www.reader.lk