දිල්කිගේ ටිකක්

දිල්කිගේ ටිකක්
නිරූපණ ශිල්පිණි යුනිකා දිල්කිගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරුප - ඉමේෂ් නුවන්දක

www.reader.lk