චමරිගේ ඒවා ටිකක්

චමරිගේ ඒවා ටිකක් 

නිරූපණ ශිල්පිණි චමරිගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.
ඡායාරුප - ඉමේෂ් නුවන්දක

www.reader.lk