අරුණි රාජපක්ෂගේ ටිකක්

අරුණි රාජපක්ෂගේ ටිකක්

රංගන ශිල්පිණියක් මෙන්ම නිරූපණ ශිල්පිණියක් ලෙස කටයුතු කරන අරුණි රාජපක්ෂගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.

ඡායාරූප – දේවා ජයවර්ධන

www.reader.lk