බුද්ධිගේ ඒවා

බුද්ධිගේ ඒවා

නිරූපණ ශිල්පිණි බුද්ධි ජයවර්ධනගේ නවතම ඡායරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


ඡායරූප - ඉමේෂ් නුවන්දක

www.reader.lk