Miss Sri Lanka in Europe 2016


Miss Sri Lanka in Europe 2016

යුරෝපයේ පැවැත්වූ 'Miss Sri Lanka in Europe 2016' තරගයේ විශේෂ අවස්ථා පහතින් බලන්න.

ජායාරූප - Sagara Lakmal De Mel

www.reader.lk